Library

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เวลาทำการ/บริการห้องสมุด

อีเมล พิมพ์
วันทำการ
วัน เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น.
เสาร์ (เปิดบริการช่วงสอบ) 09.00-16.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ

1. ขยายเวลาเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่  8.00- 21.00 น.  ดังนี้
(ช่วงที่ 1)     15    พฤศจิกายน - 15  ธันวาคม
(ช่วงที่ 2)     15    เมษายน  - 15 พฤษภาคม
2. ขยายเวลาเปิดให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.  ดังนี้
(ช่วงที่ 1)     15    พฤศจิกายน  - 15 ธันวาคม 
(ช่วงที่ 2)     15    เมษายน - 15 พฤษภาคม
   
บริการของห้องสมุด

1. บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (information resources) ของห้องสมุด
2. บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. บริการสิ่งพิมพ์สำรองและสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ
4. บริการสิ่งพิมพ์ต่อโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. บริการจองสิ่งพิมพ์ที่มีผู้ยืม
6. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
7. บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล
8. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามการเสนอแนะของผู้ใช้
9. บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
11. บริการรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่
12. บริการอินเทอร์เน็ต
13. บริการเครื่องสแกนเนอร์
14. บริการเครื่องโทรสาร
15. บริการพิมพ์ / บันทึกผลการสืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์
16. บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์พร้อมสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
17. บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการอ้างอิง รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม (EndNote) พร้อมจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
18. บริการแนะนำการใช้คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. บริการแนะนำการลงรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม

เกี่ยวกับเรา เวลาทำการ/บริการห้องสมุด