Library

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ระเบียบห้องสมุด

อีเมล พิมพ์
ระเบียบห้องสมุด

 การทำบัตรสมาชิก
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถไปทำบัตรได้ที่กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บัตรหายต้องทำอย่างไร
 1. สำหรับนักศึกษา ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยแนบหลักฐานใบแจ้งความ พร้อมรูปถ่ายเพื่อใช้ทำบัตรใหม่ ในระหว่างนี้
  หากนักศึกษาประสงค์จะยืมหนังสือ ก็สามารถนำบัตรชั่วคราวที่สำนักทะเบียนฯ ออกให้ มาใช้บริการห้องสมุดได้
 2. สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ โปรดติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสมุดป๋วยฯ

 การต่ออายุบัตร
บัตรห้องสมุดสมาชิกภายใน มีอายุ 1 ภาคการศึกษา ส่วนบัตรห้องสมุดสมาชิกสมทบมีอายุ 1 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ ผู้ใช้สามารถต่ออายุบัตรได้ทุกห้องสมุด

โดยที่ต้องไม่มีการค้างส่งหนังสือหรือมีหนี้สินกับทางห้องสมุด

 • นักศึกษาปริญญาโท/เอก รหัสขึ้นต้นด้วย 56 ขึ้นไป ต้องนำใบเสร็จค่าลงทะเบียนในภาคปัจจุบันมาแสดง โดยในใบเสร็จนี้ ต้องมีค่าบำรุงห้องสมุดอยู่ด้วยจึง
  จะทำการต่ออายุบัตรห้องสมุดได้
 • นักศึกษาปริญญาโท/เอก รหัสขึ้นต้นด้วย 55 และก่อนหน้านั้นให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษามาแสดงเพื่อต่ออายุบัตรอาจารย์พิเศษ ให้นำสัญญาจ้างปัจจุบันมาแสดงเพื่อต่ออายุบัตร
 • เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ให้นำสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน แสดงเพื่อต่ออายุบัตร

 


 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
 •  แต่งกายสุภาพ
 • ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยว
 • ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
 •  ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด
 • ห้ามใช้โทรศัพท์ในห้องสมุด
 • บุคคลภายนอกชำระค่าเข้าใช้ 20 บาท/วัน โดยมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกห้องสมุด

 


 

เกี่ยวกับเรา ระเบียบห้องสมุด